Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspoli­cyn omfattar bland annat vår hantering av personuppgifter vid användning av våra webbplatser och digitala kanaler, vid kommunikation med oss och i samband med användning av de tjänster som hänvisar till denna policy.

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt, kan identifiera dig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgär­der för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem omfattas av denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

Användare av våra webbplatser och digitala kanaler, samt våra tjänster som hänvi­sar till denna policy.

Kontaktperson hos en kund, leverantör eller samar­betspartner till oss.

Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Anhöriga till våra anställda och annan av oss anlitad personal.

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?

Digital Media Installer International AB ansvarar för hanteringen av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till oss hittar du längre ner.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv
Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, anmäler dig till en utbildning eller ett event, skapar ett användarkonto i våra tjänster eller deltar i en enkät.

Sociala nätverksplattformar
Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.

Samarbetspartners
Vi kan samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.

Allmänt tillgängliga källor
Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

Externa personer
Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina per­sonuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation.

Anställda och av oss anlitade personer
Vi kan även samla in personuppgifter om dig från anställda och andra av oss anlitade personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation eller när dessa personer frivilligt lämnar dina uppgifter till oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se nedan i vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter.

Hantera beställningar av tjänster och produkter
När du beställer tjänster och produkter hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att regi­strera beställningen och kommunicera med dig angående beställningen.

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till ett bolag inom hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller sam­arbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att admini­strera fakturor.

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Vi hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Kommunicera om oss och vår verksamhet
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss och vår verksamhet i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer
I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

Kommunicera erbjudanden i olika kanaler
Vi hanterar dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden till dig från oss och våra samar­betspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avre­gistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslän­ken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webb­platser, digitala kanaler och tjänster. Vi genomför dock inte någon profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Hantera våra nyhetsbrev
Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhets­brevet.

Följa upp och utvärdera verksamheten
Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten.

Utveckla och förbättra verksamheten
Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

Dokumentera verksamheten
Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, t.ex. för att hantera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter
När du anmäler dig till en utbildning, ett event eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra utbildningen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om utbildningen, eventet eller aktiviteten.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice
Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga, och, om det företag eller organisation som du tillhör är en kund till oss, för att tillhandahålla kundservice.

Genomföra enkäter
Vi hanterar dina personuppgifter om du deltar i en enkät som vi genomför, t.ex. i våra digitala kanaler eller i utskick, i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster och produkter.

Tillhandahålla våra tjänster
Om du har registrerat ett användarkonto för en tjänst som tillhandahålls av oss och som hänvisar till denna policy hanterar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella tjänsten till dig, t.ex. för att ge dig till­gång till tjänsten och för att hantera ditt användarkonto. Du behöver lämna den information som vi efterfrågar när du registrera ditt användarkonto. I annat fall kan du inte använda tjänsten.

Kommunicera om våra tjänster
Om du använder våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till tjänsten, lämna driftinformat­ion eller för att besvara frågor som du har om tjänsten.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser
För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, han­terar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler och tjäns­ter
Om du använder våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster som hänvisar till denna policy använder vi dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera hur våra digitala kanaler, och tjänster används, t.ex. för att samla in och analysera besöks- och användarstatistik om hur du använder våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster.

Inspelning av telefonsamtal och videomöten i utbildnings- och kvalitetssyfte
Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet eller videomötet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in eller ansluter till mötet och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal eller möte spelas in för detta syfte.

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet
Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webb­platser, i våra tjänster och IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhets­kopiering.

Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelser rörande en anställd eller annan av oss anlitad personal, inklusive för att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister.

Hantera och bemöta rättsliga krav
Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter
För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgif­ter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?
När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika motta­gare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

Samarbetspartners
I samband med event och andra aktiviteter delar vi personuppgifter med de samarbetspartners som vi arrangerar aktiviteten tillsammans med.

Sociala nätverksplattformar
Vi använder oss av olika sociala nätverksplattformar, t.ex. för att kommunicera erbjudanden eller för att lämna information om våra tjänster, och i samband med det delar vi viss information med dessa sociala nätverksplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar – i förekommande fall – vi och berörd sociala nätverksplattform gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock i sådant fall ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. Vi har ingått särskilda arrangemang med berörda plattformar som beskriver vilken roll och vilket ansvar som vi respektive plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang, se vidare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

Externa personer
När vi kommunicerar, t.ex. genom e-post, med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till den externa personen.

Tjänsteleverantörer
För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikations­tjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleve­rantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi an­svarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare
I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

 • hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,
 • hantera och bemöta rättsliga krav,
 • uppfylla rättsliga skyldigheter,
 • svara på en laglig förfrågan, och
 • skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personupp­gifter som vi har samlat in om dig.

Du har rätt att:

Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.

Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.

Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exem­pelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en av­registeringslänk i utskick­et.

Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.

Flytta din data (dataportabilitet) under visas omständigheter genom att begära att få en ko­pia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (da­ta­por­tabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Var vi behandlar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåt­gärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverföringsavtal, och – om nödvändigt i ljuset av mottagarlandets lagstiftning – kompletterande skyddsåtgärder.

Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.

Uppdateringar till denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterli­gare in­form­ation eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller ge­nom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns allt publice­rad på denna sida.

Har du några frågor?

Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättig­heter gällande är du välkommen att kontakta oss. För kontaktuppgifter till oss, se nedan, se tabellen nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klago­mål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i Sverige).

Kontaktuppgifter

Digital Media Installer International AB
Org.nr: 559276-9995
+46 101 821 030
hello@digmi.se

Detaljerad information om hantering av personuppgifter

När vi hanterar dina personuppgifter
Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken laglig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling.

Hantera beställningar av varor och tjänster

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera be­ställningar av varor och tjänster.

Uppfylla avtal. Om beställningen genomförs av en­skild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att hantera din beställning och för en tid om tio (10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera vårt kund- eller leverantörsförhållande.

Uppfylla avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringstid: Personuppgifter sparas för detta syfte så länge det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.Förhållandet är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden.

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Lagringstid: Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

Kommunicera om oss och vår verksamhet

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om oss och vår verksamhet.

Lagringstid: Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tills vidare.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om ett (1) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation och därefter för en period om tio (10) år för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Kommunicera erbjudanden i olika kanaler

Personuppgifter

 • Användargenererade uppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Tekniska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera erbjudanden i olika kanaler om våra tjänster och produkter i olika kanaler.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Lagringstid: Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Om vi inte har något förhållande sparas uppgifterna för detta syfte under en period om tre (3) månader räknat från insamlingen av uppgifterna.

Hantera våra nyhetsbrev

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera våra nyhetsbrev.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte tillsvidare och till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

Följa upp och utvärdera verksamheten

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

Lagringstid: Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

Utveckla och förbättra verksamheten

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra verksamheten.

Lagringstid: Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

Dokumentera verksamheten

Personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten.

Lagringstid: Personuppgifter sparas, som utgångspunkt, tills vidare för detta syfte.

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter

Personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Hälsouppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Utbildningsuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter.

Uttryckligt samtycke. Behandling av eventuella särskilda kategorier av personuppgifter om hälsa sker endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med att du registrerar dig för en utbildning, ett event eller en aktivitet som vi genomför.

Lagringstid: Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som aktiviteten genomförs och för en tid om upp till 13 månader därefter räknat från tidpunkten aktivitetens genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera aktiviteten, samt för planering av eventuella framtida aktiviteter. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisnings­krav i bokföringslagen (1999:1078)). Eventuella hälsouppgifter som samlats in för detta syfte bevaras endast under den tid som är nödvändigt för att genomföra aktiviteten och raderas därefter. Bild- och ljudmaterial som samlats in bevaras tills vidare och till dess att materialet raderats om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara din fråga.

Lagringstid: Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om två (2) år räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras – som utgångspunkt – tills vidare.

Genomföra enkäter

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkäter i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster och produkter.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tills vidare eller till dess att statistiken raderas.

Tillhandahålla våra tjänster

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter

Laglig grund

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för tjänsten.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas.

Kommunicera om våra tjänster

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter

Laglig grund

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor eller tjänsten.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

Personuppgifter

 • Tekniska uppgifter.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser i syfte att tillhandahålla en bättre användarupplevelse.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under ditt besök och för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en bättre användarupplevelse.

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster

Personuppgifter

 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för en tid om tre (3) månader för detta syfte. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tills vidare eller till dess att statistiken raderas.

Inspelning av telefonsamtal och videomöten i utbildnings- och kvalitetssyfte

Personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitets
 • uppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet på våra webbplatser och i våra tjänster.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om en (1) månad räknat från tidpunkten för samtalet.

Lagringstid: Personuppgifter sparas så länge bolaget består och under minst tio (10) år efter bolagets upplösning för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

Personuppgifter

 • Samtliga berörda kategorier av personuppgifter.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser, i våra tjänster och IT-system.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt. Personuppgifter i loggar bevaras för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera felsökning och incidenter under en tid om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om relation

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister och för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse rörande en anställd eller annan av oss anlitad personal.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras till dess berörd anställd eller annan av oss anlitad personal anmäler annat, dock längst till och med berörd persons anställds anställning eller uppdrag avslutats.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Personuppgifter

 • Samtliga kategorier av personuppgifter som är nöd­vändiga för att i det enskilda fallet hantera och be­möta det rättsliga kravet.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Personuppgifter

 • Samtliga kategorier av personuppgifter som är nöd­vändiga för att uppfylla den rättsliga skyldigheten.

Laglig grund

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvän­dig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

När vi delar dina personuppgifter med olika mottagare

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund.

Samarbetspartners

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter

Personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten.

Sociala nätverksplattformar

Kommunicera och lämna erbjudande i olika kanaler

Personuppgifter

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Tekniska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler om våra tjänster och produkter i olika kanaler.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Kommunicera om våra tjänster

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Tekniska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om våra tjänster.

Externa personer

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial.
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Orderuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer.

Övriga mottagare

Hantera och bemöta rättsliga krav

Ändamål

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Ändamål

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Ändamål

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Laglig grund för överföringen

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvän­dig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Svara på en laglig förfrågan

Ändamål

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Ändamål

Berättigat intresse eller uppfylla rättslig skyldighet. I den utsträckning vi är skyldiga att besvara en laglig förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och förfrågarens berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan.

Skydda och garantera säkerheten för vår personal

Ändamål

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte, t.ex. för att anmäla en incident till rättsvårdande myndighet.

Ändamål

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Mottagare med vilka vi är gemensamt ansvariga för användningen av dina personuppgifter

I tabellen nedan hittar du ytterligare information om de mottagare med vilka vi är gemensamt ansvariga för användningen av dina personuppgifter och var du kan hitta mer information om mottagarnas behandling av personuppgifter.

Mottagare

Facebook Ireland Limited
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02C525, Irland

Information

Information om Facebook Irelands användning av dina personuppgifter, inklusive deras rättsliga grund för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot Facebook Ireland finns i deras Datapolicy som är tillgänglig på följande adress: https://www.facebook.com/about/privacy

Vi har ingått ett tilläggsavtal om gemensamt ansvar för att fastställa vårt respektive ansvar och roller i förhållande till användningen av dina personuppgifter som vi och Facebook Ireland ansvarar gemensamt för, se https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Mottagare

LinkedIn Ireland Unlimited Company
70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02R296, Irland

Information

Information om LinkedIn Irelands användning av dina personuppgifter, inklusive deras rättsliga grund för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot LinkedIn Ireland finns i deras integritetspolicy som är tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Vi har ingått ett tilläggsavtal för gemensamt personuppgiftsansvar med LinkedIn Ireland för att bestämma vårt respektive ansvar i förhållande till användningen av dina personuppgifter som vi och LinkedIn Ireland ansvarar gemensamt för, se https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Kategorier av personuppgifter

I tabellen nedan hittar du ytterligare information om vilka kategorier av uppgifter som vi hanterar.

Användargenererade uppgifter

Kategori av uppgift

Uppgifter som du själv lämnar vid användning av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster.

Exempel på uppgifter

Uppgift om klick och besök och i övrigt ditt beteende på våra webbplatser, i våra digitala kanaler och i våra tjänster.

Bild- och ljudmaterial

Kategori av uppgift

Uppgift som din bild som fotograferats eller din röst som har spelats in.

Exempel på uppgifter

Fotografi, film, ljudfil.

Hälsouppgifter

Kategori av uppgift

Uppgifter om din hälsa.

Exempel på uppgifter

Allergier eller annan intolerans.

Identitetsuppgifter

Kategori av uppgift

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Exempel på uppgifter

Namn, personnummer, användarnamn, IP-adress.

Kommunikation

Kategori av uppgift

Uppgifter som ingår i kommunikation med oss.

Exempel på uppgifter

Innehåll i mejl.

Kontaktuppgifter

Kategori av uppgift

Uppgifter som gör det möjligt för oss att kontakta dig.

Exempel på uppgifter

Adress, telefonnummer, e-postadress.

Orderuppgifter

Kategori av uppgift

Uppgifter om beställd vara eller tjänst.

Exempel på uppgifter

Vara, tjänst, leveranstid, pris.

Organisatoriska uppgifter

Kategori av uppgift

Uppgifter relaterat till din organisation

Exempel på uppgifter

Titel, namn på företag eller organisation, adress till namn eller organisation.

Profiluppgifter

Kategori av uppgift

Uppgifter om din användarprofil vid användning av våra tjänster.

Exempel på uppgifter

Profilinställningar.

Tekniska uppgifter

Kategori av uppgift

Tekniska uppgifter relaterat till den enhet som du använder vid användning av våra webbplatser och tjänster.

Exempel på uppgifter

Uppgift om enhet, operativsystem, webbläsare, skärmstorlek, Internetuppkoppling.

Utbildningsuppgifter

Kategori av uppgift

Uppgifter relaterat till utbildningar som du deltagit i.

Exempel på uppgifter

Uppgift om genomförd utbildning.

Uppgift om relation

Kategori av uppgift

Uppgift om din relation till en anställd hos oss eller annan av oss anlitad personal.

Exempel på uppgifter

Civilstånd, uppgift om relation, t.ex. sammanboende, släkting etc.