Allmänna villkor

1. INLEDNING

1.1. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av Digital Media Installer International AB.

2. DEFINITIONER

2.1. I Avtalet har nedanstående definitioner följande innebörd:

”Avtalet” betyder det avtal som Kunden har ingått för att erhålla tillgång till Tjänsterna samt Produkterna inklusive dessa Allmänna Villkor.

”Accesspunkt” betyder i förekommande fall den punkt där Tjänsterna ansluts till ett allmänt elektroniskt nätverk.

”Dokumentationen” betyder dokumentation som Digmi tillhandahåller avseende Tjänsterna och Produkterna. Dokumentationen kan vara i tryckt form, i form av hjälpavsnitt i Tjänsterna eller hållas tillgänglig via Internet eller på annat sätt som Digmi anger.

”Immateriella Rättigheter” betyder alla former av immateriella och industriella rättigheter såsom upphovsrätt, databasrättigheter, källkod, patent och patenterbara uppfinningar, registrerade och oregistrerade varumärken, know-how (oavsett om denna i sig kan utgöra patenterbar uppfinning eller ej), registrerade och oregistrerade mönster eller teknisk dokumenta- tion rörande Produkterna eller dess tillverkning.

”Tjänsterna” betyder den eller de tjänster som beskrivs i Tjänste- och produktbeskrivningen och som Digmi tillhandahåller som en tjänst över Internet.

”Tjänste- och produktbeskrivningen” betyder beskrivningen av Tjänsterna respektive Produkterna som återfinns i Avtalet alternativt som från tid till annan publiceras på Digmis hemsida.

”Produkterna” betyder den utrustning som beskrivs i Tjänste- och produktbeskrivningen.

3. NYTTJANDERÄTT

3.1. Kunden erhåller genom Avtalet en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke under- eller vidarelicensieringsbar, förutom såvitt uttryck- ligen anges i Avtalet, och endast under Avtalets giltighetstid gällande licens att mot erläggande av avtalade avgifter använda Tjänsterna som en tjänst över Internet.

3.2. Kunden ges endast tillgång att nyttja Tjänsterna som en tjänst över Internet och har således inte rätt att göra en egen installation av Tjänsterna (vare sig självt eller genom tredje part), eller på annat sätt förfoga över exemplar av Tjänsterna.

3.3. Kundens rätt att nyttja Tjänsterna är begränsad till vad som uttryckligen anges i Avtalet.

3.4. Kunden har inte rätt att:
i. använda Tjänsterna för andra syften än

den är avsedd för enligt Avtalet;
ii. göra en egen installation av den eller de programvaror som ligger till grund för

Tjänsterna;
iii. tillhandahålla Tjänsterna för användning

av tredje man, t ex genom så kallad time sharing, som tjänst, genom servicebyrå- upplägg eller på annat sätt;

iv. dekompilera eller på annat sätt försöka utröna Tjänsternas funktion;

v. ”hacka” Tjänsterna, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod (så kallad ”malware”) i Tjänsterna eller genom ett oproportione- rligt antal anrop till de servrar som Tjänsterna tillhandahålls försvåra eller begränsa användning av Tjänsterna för tredje man.

vi. inte göra ingrepp i eller manipulera Produkterna;

vii. inte sälja, hyra ut eller på annat sätt överlåta eller olovligt förfoga över Produkterna.

4. SUPPORT OCH UNDERHÅLL

4.1. Digmi utvecklar och uppdaterar Tjänsterna och Produkterna löpande samt tillhandahåller support i enlighet med vad som framgår av Tjänste- och produktbeskrivningen.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M.

5.1. Samtliga Immateriella Rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Tjänsterna och Produkterna tillhör Digmi, eller där så är tillämpligt, Digmis licensgivare eller leverantörer.

5.2. Ingenting i Avtalet ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Tjänsterna eller Produkterna.

5.3. Data som Kunden bearbetar och som skapas av Tjänsterna som en följd av Kundens användning ska ägas av Kunden. Digmi äger rätt att använda Kundens data i den utsträckning det krävs för att

Allmänna villkor DIGMI

fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Digmi äger också rätt att utan begränsning använda information om processers funktioner, prestanda, kapacitet och annan statistik eller liknande uppgifter baserade på Tjänsternas bearbetning av Kundens data.

5.4.  All Dokumentation rörande Tjänsterna och Produkterna, vilken före eller efter Avtalets ingående överlämnas av Digmi till Kunden förblir Digmis egendom.

5.5.  Mottagen Dokumentation eller annan information får inte utan Digmis medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats.

5.6.  Produkterna förblir Digmis egendom i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

6. RÄTTIGHETSINTRÅNG

6.1.  Om Kunden erhåller krav från tredje man med påstående att Tjänsterna eller Produkterna gör intrång i sådan tredje mans Immateriella Rättigheter åtar sig Digmi att hålla Kunden skadeslös från sådan tredje mans krav i anledning därav, förutsatt att (i) Kunden omedelbart meddelar Digmi att krav erhållits, (ii) att Kunden ger Digmi full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Kunden inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Digmis möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Kunden i skälig utsträckning medverkar till Digmis försvar eller förhandling avseende kravet. Digmis skyldighet att hålla Kunden skadeslös enligt denna punkt förutsätter även att Kunden har installerat samtliga uppdateringar som Digmi gjort tillgängliga för Kunden och att Kunden endast har använt Tjänsterna för dess avsedda syfte, i den mån skada annars inte hade uppkommit.

6.2.  Om Digmi har mottagit krav enligt punkt 6.1 eller om Digmi bedömer att risk för sådana krav föreligger, har Digmi rätt att vidta någon av följande åtgärder:

tillse att Kunden erhåller rätt att fortsätta nyttjandet av Tjänsterna,

genomföra ändringar så att Tjänsterna eller Produkterna inte längre kan anses göra intrång eller,

om varken (i) eller (ii) kan åstadkommas på villkor som Digmi bedömer skäliga, säga upp Avtalet till omedelbart

upphörande och avskära Kundens möjlighet att använda Tjänsterna eller Tjänsterna eller Produkterna.

6.3. Kunden har inte rätt till ersättning om Digmi vidtar åtgärd enligt (i) – (iii) ovan, med undantag dock för att Kunden vid uppsägning enligt (iii) ovan har rätt att erhålla del av erlagd avgift i retur med belopp som motsvarar den tid av innevarande avtalsperiod som Tjänsterna eller Produkterna inte kan användas i förhållande till den tid för vilken ersättning har erlagts, dock maximalt femtio (50) procent av erlagd avgift.

6.4. Om Digmi erhåller krav från tredje man med påstående att Kundens data utgör intrång i tredje mans Immateriella Rättigheter åtar sig Kunden att hålla Digmi skadeslös från sådant krav, förutsatt att (i) Digmi omedelbart meddelar Kunden att krav erhållits, (ii) att Kunden får full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Digmi inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Kundens möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Digmi i skälig utsträckning medverkar till Kundens försvar eller förhandling avseende kravet.

7. KUNDENS ANSVAR

7.1. Kunden ska lämna uppgifter för Digmis arbete vid uppstart av Tjänsterna, granska handlingar och meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Digmi ska kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet.

7.2. Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Produkterna och Accesspunkten.

7.3. Kunden ansvarar för att Produkterna är placerade på av Kunden anmäld adress. Kunden är ensam ansvarig för att Produkterna inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.

7.4. Kunden ska tillse (i) att Kundens data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, (ii) att Kundens data är i överenskommet format, samt (iii) att Kundens data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Tjänsterna eller Tjänsterna.

7.5. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Digmi tillhandahåller för tillgång till Tjänsterna, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela Digmi för det fall någon obehörig fått kunskap om sådan information.

Allmänna villkor DIGMI

7.6. I förekommande fall gäller För Tjänsternas tillhandahållande, utöver vad som anges på annan plats i Avtalet, särskilt följande:

(i) De användaruppgifter och lösenord som används för att erhålla tillgång till Tjänsterna är att anse som värdehandling och ska, om de nedtecknas, förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till Tjänsterna.

(ii) Digmi ansvarar endast för Tjänsterna fram till Accesspunkten.

(iii) Digmi har rätt att betrakta all användning av Tjänsterna med Kundens användaruppgifter som behörig användning av Kunden, oavsett om sådan användning leder till kostnad för Kunden, såvida inte och till dess att Kunden skriftligen meddelar Digmis support eller kundtjänst att Kunden misstänker att obehörig erhållit tillgång till Tjänsterna eller Kundens lösenord. Det åligger Kunden att genast meddela Digmis support eller kundtjänst om Kunden misstänker att så kan vara fallet och tillse att Kundens användaruppgifter spärras eller ändras.

8. AVBROTT OCH FEL

8.1.  Digmi ska verka för att Tjänsterna är tillgänglig för Kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Digmi har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av Kundens tillgång till Tjänsterna för underhåll, för att skydda Tjänsterna från obehöriga angrepp eller liknande eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Digmi ska dock, så långt möjligt, informera Kunden om när sådana avbrott kan komma att äga rum.

8.2.  Fel föreligger när Tjänsterna inte är i överensstämmelse med Tjänste- och produkt- beskrivningen.

8.3.  Digmi uppdaterar och vidtar felrättning löpande avseende Tjänsterna.

8.4.  Kunden ska skriftligen reklamera fel i Tjänsterna och Produkterna snarast, dock senast inom femton (15) dagar efter att felet upptäckts eller bort upptäckas. Kunden ska lämna en noggrann beskrivning av vari felet består.

8.5.  Digmis ansvar för fel är begränsat till att vidta rimliga åtgärder för att inom skälig tid avhjälpa felet så att Tjänsterna och Produkterna bringas i överensstämmelse med Tjänste- och produktbeskrivningen.

8.6. För Produkterna ansvarar Digmi för hårdvarufel under ett (1) år räknat från leveransdatum. Utrustning som är äldre än ett (1) år eller som har drabbats av handhavandefel eller skadats av Kunden genom vårdslöshet omfattas inte av Digmis ansvar.

8.7. Kunden har inte rätt till avdrag på avgiften eller annan ersättning eller skadestånd vid bristande tillgång till Tjänsterna eller vid fel i Tjänsterna eller Produkterna eller vid avbrott i Tjänsterna.

8.8. Digmis ansvar omfattar inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i Avtalet eller av oriktig användning av Tjänsterna eller Produkterna eller på grund av andra omständigheter utanför Digmis kontroll. Såvitt gäller Produkterna omfattas inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Kundens sida, ändringar utan Digmis skriftliga medgivande eller av Kunden oriktigt utförda reparationer eller normal förslitning eller försämring.

8.9. Reklamerar Kunden fel och det visar sig inte föreligga något fel som Digmi ansvarar för har Digmi rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat denne.

9. BEGRÄNSNING AV TJÄNSTERNA, FÖRÄNDRINGAR

9.1. För det fall tillhandahållandet av Tjänsterna medför skada eller risk för skada för Digmi eller annan har Digmi rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsterna. Digmi får i samband därmed inte vidta åtgärder som är längre gående än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsning av åtkomsten till Tjänsterna.

9.2. Digmi har rätt att begränsa eller stänga av åtkomsten till Tjänsterna för Kunden om Kunden bryter mot villkoren i Avtalet.

9.3. Digmi utvecklar fortlöpande Tjänsterna. Digmi har rätt att modifiera Tjänsterna. Digmi får även avveckla Tjänsterna om Tjänsterna ersätts med annan tjänst med likvärdig funktionalitet. Digmi får även avveckla Tjänsterna om Digmis under- leverantörer upphör att tillhandahålla nödvänd- iga tjänster.

10. ERSÄTTNING

10.1. För Kundens användning av Tjänsterna och Produkterna ska Kunden erlägga avgifter i enlighet med vad som framgår av Avtalet.

Allmänna villkor DIGMI

10.2. Vid betalningsförsening från Kundens sida har Digmi rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet genom ett skriftligt meddelande till Kunden.

11. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

11.1.  Digmi kommer inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsterna att behandla personuppgifter om Kunden (”Kunduppgifter”) och dess Användare (”Användaruppgifter”). Med Kunduppgifter avses namn, telefonnummer, adress, e-postadress, kontaktperson och organisationsnummer och med Användar- uppgifter avses namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Utöver Kunduppgifter och Användaruppgifter kommer Digmi att samla in och behandla information om användning av Tjänsterna. Ändamålet med Digmis behandling är att möjliggöra genomförande av Parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet såsom administration av avtalsförhållandet, informationslämning och annan kommunikation om Tjänsterna. Personuppgifterna kommer att behandlas av Digmi med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose Digmis berättigade intresse av att administrera avtalsförhållandet med Kunden.

11.2.  Kunden åtar sig att (i) informera samtliga Användare om Digmis behandling av personuppgifter så som de beskriv i dessa villkor, (ii) tillhandahålla samtliga Användare den information som framgår av artikel 13 – 14 av EU:s allmänna dataskyddsförordning EU/2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”), samt (iii) informera samtliga Användare om deras rättigheter kopplade till Digmi behandling av Användarnas personuppgifter som framgår av artikel 14.2 samt artikel 15 – 20 av GDPR.

11.3.  Digmi sparar de personuppgifter som Digmi behandlar endast, som utgångspunkt, under avtalsförhållandet. Digmi kan dock komma att spara personuppgifterna för den ytterligare tid som är nödvändig om Digmi är skyldigt enligt lag eller avtal att spara uppgifterna, eller för att Digmi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk. När person- uppgifterna inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer Digmi att på ett säkert sätt avidentifiera eller radera uppgifterna. En registrerad har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör honom eller henne. Vidare har en registrerad rätt att begära att få information om Digmi behandlar några personuppgifter om den registrerade och, om så är fallet, tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne. Vid klagomål på Digmis behandling av personuppgifter har den registrerade rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten. Den registrerade har, utöver ovanstående rättigheter, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, rätt att begära behandlingsbegränsning, rätt till radering, rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet. Om den registrerade vill utöva någon av sina rättigheter enligt ovan eller har några frågor om Digmis behandling av personuppgifter enligt denna bestämmelse kan den registrerade kontakta Digmi genom att skicka ett e- postmeddelande till den e-postadress som anges i Avtalet.

11.4. För mer information om hur Digmi hanterar personuppgifter hänvisas till Digmis integritetspolicy.

12. STATISTIK OCH ANONYMISERAD DATA

12.1. Digmi har rätt att anonymisera all data som förekommer i Tjänsterna. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter.

12.2. All äganderätt till anonymiserat data tillkommer Digmi som har rätt att bruka och lagra data utan begränsning i tiden.

12.3. Digmi äger även rätt att använda samtliga övriga data förekommande inom Tjänsterna för statistiska ändamål.

13. SEKRETESS

13.1. Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter till tredje man utlämna uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell. Sekretessåtagandet gäller inte sådan informa- tion som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

13.2. Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att

Allmänna villkor DIGMI

även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för den andra Parten.

13.3. Digmis sekretessåtagande omfattar inte andra bolag inom Digmis koncern.

14. UPPSÄGNING I FÖRTID

14.1.  Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: (i) den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast trettio (30) dagar från att avtalsbrytande Part erhållit skriftligt meddelande från den andra Parten med begäran om rättelse; (ii) den andra Parten ställer in sina betalningar, beslutar om frivillig eller ofrivillig likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs (eller om annan ansöker Parten i konkurs) eller om Part på annat sätt kan anses vara på obestånd; eller (iii) återkommande betalningsförseningar föreligger i enlighet med punkten 10.2.

14.2.  Vid Avtalets upphörande sker inte någon återbetalning av erlagda avgifter om inte annat särskilt anges i Avtalet.

14.3.  Vid Avtalets upphörande ska om inte annat anges i Avtalet, Kunden genast upphöra med all användning av Tjänsterna.

15. ANSVARSBEGRÄNSNING

15.1. Parts ansvar ska vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om tjugo (20) procent av avgiften för Tjänsterna eller Tjänsterna som betalats under de tolv (12) månader som föregick tidpunkten för skadan, dock högst ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst. Part ansvarar inte för motpartens indirekta förluster, såsom produktionsbortfall och utebliven vinst. För det fall skada har uppkommit som en följd av grov vårdslöshet eller uppsåt ska ingen ansvarsbegränsning gälla. Vidare ska inte någon ansvarsbegränsning gälla vid brott mot licensbestämmelserna i punkt 5, för parts skyldighet att ersätta motparten vid intrång i tredje parts rättigheter enligt punkt 6

eller för brott mot sekretessförpliktelsen i punkt 13.

15.2. Digmi ansvarar inte för förlust av data.

15.3. Digmi ansvarar inte för fel eller skada som beror på, operativsystem, mjukvara eller andra tjänster, till exempel applikationer, som levereras av tredje part.

15.4. Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, skriftligen framställa krav på skadestånd till Digmi senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför partens kontroll och som Part inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning, epidemi eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

16.2. Det åligger Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt 16 att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

16.3. Oavsett vad sägs om befrielse från påföljd i denna punkt 16 har Part rätt att utan påföljd säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre Parten om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt Avtalet försenas med mer än tre (3) månader.

17. ALLMÄNT

17.1. Kunden har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Digmis skriftliga godkännande.

17.2. Digmi har rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

17.3. Meddelanden under Avtalet ska vara skriftliga.

17.4. Digmi har rätt att ändra och göra tillägg till Allmänna Villkor. För att sådan ändring eller tillägg ska bli giltig ska Digmi skriftligen underrätta Kunden med tjugo (20) dagars varsel.

Allmänna villkor DIGMI

Detta kan även ske genom elektroniskt underrättande. De nya villkoren är bindande för båda Parterna. Därutöver innebär Kundens användande av nya eller förändrade tjänster och produkter, en accept av eventuella tilläggsvillkor i anledning av förändringarna.

18. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

18.1.  Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

18.2.  Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedoms- institut (”Institutet”). Institutets Regler för

18.3. Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighets- grad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedoms- reglerna för Institutet ska tillämpas på förfar- andet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Jönköping.

Utan hinder av punkt 18.2 ovan ska Digmi dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol.